Jdi na obsah Jdi na menu

Směrnice pro lov ryb z lodí na revíru Bílina 6 - 441 005

2. 12. 2014

Podrevír 441005/34 U Pily II (GPS 50o33´24.713´´N, 13o34´23.094´´E)
Podrevír 441005/9 Nová voda Jiřetín (Tráva, Propadlina), (GPS 50o33´43.535´N, 13o34´2´1.331´´E)

1.) Každá loď, ze které je prováděn lov ryb musí být evidována u MO ČRS Most.

2.) Podmínkou vydání povolenky k lovu ryb z lodě je platná povolenka k lovu ryb.

3.) Majitel lodi při registraci uvede jméno, příjmení, bydliště, telefonní kontakt a emailovou adresu.
Majitel lodě dále uvede, na jaké lokalitě bude loď kotvena, případně bude-li na lokalitu dovážena.
Majitel uhradí při registraci roční poplatek ve výši 200,- Kč a obdrží povolenku k lovu ryb z lodě
s evidenčním číslem. Registrační poplatek je povinen každý uhradit do konce května kalendářního
roku.

4.) V případě, má-li loď více majitelů, je každý z nich povinen provést registraci a uhradit registrační
poplatek. Jedna loď může mít maximálně 4 vlastníky. Registrační číslo bude v tomto
případě podlomeno (001/1, 001/2, 001/3, 001/4). Z jedné lodě může provádět rybolov i více rybářů,
pokud nedojde k ohrožení jejich bezpečí a jeden z nich má u sebe platnou povolenku k lovu ryb
z lodě, ze které se lov provádí.

5.) Rybářské lodě musí být viditelně označeny přiděleným registračním číslem. Registrační číslo musí
být vysoké nejméně 12 cm a umístěno nesmazatelným způsobem na obou stranách lodě. Lov ryb
z neregistrované lodě je zakázán!!!

6.) Lov ryb z lodí bude prováděn v souladu s platným ustanovením rybářského řádu. Loď musí být
ukotvena v kotvišti lodí nejdéle do 30 minut po skončení denní doby lovu ryb v kalendářním roce.
Za rybářskou loď se nepovažuje kanoe, kajak, belly boat, vor, nafukovací matrace, obytné lodě nebo
zařízení určené k jiným účelům než k lovu ryb. Lovící z lodě je povinen dodržovat plavební předpisy
a nařízení státí správy a vlastníka vodní plochy v úpravě obecného užívání povrchových vod
k plavbě.

7.) Lov ryb z loděk se nesmí provádět v místech, kde je to zakázáno v obecném zájmu (pokud je
určeno). Dále je zákaz lovu z lodě v kotvišti lodí. Mezi loďkami je nutno dodržovat vzdálenost
nejméně 50 m, pokud se lovící z loděk nedohodnou jinak. Lovící z lodě nesmí mít nastražen jiný prut
mimo loď.

8.) Provoz lodí s motorem, elektromotorem, plachtění je zakázán!!!

9.) Lovící z lodě je povinen na vyzvání rybářské stráže nebo Policie přerušit lov a umožnit kontrolu
dokladů a úlovků. Za tímto účelem je povinen zajet ke břehu.

10.) Kotvení a spouštění lodí je povoleno jen v prostoru vyznačeném břehovým plavebním
znakem „P“. Týká se to i mobilních lodí a rybářských nafukovacích člunů označených platným
přiděleným registračním číslem.

11.) Nedodržení těchto pravidel bude řešeno odejmutím registračního čísla, nevydáním
povolenky k lovu ryb z lodě na další sezonu a odtažením lodě na náklady majitele lodi.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.ledna 2015.

Místní organizace ČRS MO Most dne 18.listopadu 2014.